Turkey Postal Codes


  1. GMT/UTC
  2. UTC+3
  1. Time zone
  2. Europe/Istanbul