French Southern Territories (FR) Postal Codes


  1. GMT/UTC
  2. UTC+5
  1. Time zone